thegikitiki: Exciting Flower News!    Ad Deta…

thegikitiki:

Exciting Flower News!

   Ad Detail, 1959